Siden den spede begynnelsen i 1856 da 25 driftige bønder samlet sine melkekyr i Rausjødalen, har TINE foredlet melk, en av Norges viktigste naturressurser.

TINE ønsker å ta et tydelig ansvar for å sikre muligheten for melkeproduksjon i hele landet, og da bidra til at viktige ressurser blir utnyttet til norsk matproduksjon.

TINE har skapt tradisjoner og historier det er viktig å ta vare på. Vi er tett på hele vår verdikjede som gir god og trygg mat med norske innsatsfaktorer. Vi er de mange små som blir til én stor, som bidrar til et levende Distrikts-Norge der kulturlandskapet pleies og kultiveres, et viktig fellesgode for hele befolkningen. Dette er betydelige bidrag til den norske verdiskapingen og «folkesjelen».

Regionens største arbeidsplass
Meieriet på Frya er den største private arbeidsplassen i hele Gudbrandsdals-regionen. Anlegget er kanskje ikke en hjørnesteinsbedrift i gammeldags betydning. Til det er det for nytt, men ringvirkningene er store. Én arbeidsplass i landbruket og tilleggsnæringer genererer to-tre arbeidsplasser totalt1. Det skulle bety at de 150 ansatte ved meieriet gir ca. 400 arbeidsplasser i regionen. Siden 2014 har det vært gjort betydelige investeringer ved anlegget. Nærmere 430 millioner kroner er investert i ny teknologi for utvidelse av blant annet yoghurt- og kesamproduksjonen. Meieriet har i tillegg en stor betydning som inntektskilde for kommunen, gjennom blant annet skattepenger.

På Tretten ligger anlegget som blant annet produserer den populære byggrynsgrøten basert på lokal byggryn fra Skjåk. De senere årene har det vært en sterk vekst i produksjonen av grøt og antall ansatte har også økt. Det forventes at ved utgangen av 2017 vil det være 97 årsverk ved anlegget, og legger man til ringvirkningene, betyr det ca. 250 årsverk som følge av aktiviteten her. For å møte den sterke veksten i grøtforbruket er det siden 2014 gjennomført og vedtatt investeringer på ca. 260 millioner kroner ved anlegget.

Større ringvirkninger
Meieriene har også mye å si for jordbruket. Det er et aktivt melkeproduksjonsmiljø i regionen. Meieriene på Tretten og Frya inspirerer til investeringer i landbruket. I kommunene rundt meieriene er det 290 melkeprodusenter. Det er motiverende for disse å se at melka som leveres til anleggene og foredles til nye produkter som skaper verdier for TINEs eiere, og samfunnet for øvrig.

Forskning på ringvirkning
Professor Håvard Teigen ved Høgskolen i Lillehammer har forsket på ringvirkninger for lokalsamfunnet av forskjellige bedrifter. Resultatene viser at ringvirkningene avhenger av innkjøpet av ulike varer og tjenester. For TINEs del har innkjøpet av melk en relativt større betydning for lokalsamfunnet enn andre produkter og tjenester. Hvor ringvirkningene kommer, avhenger av hvor melkebøndene er lokalisert. Videre er det avhengige av hvor mye, og hvor melka videreforedles.

Hvis melka blir brukt til å produsere relativt kostbare produkter, er ringvirkningene langt større enn om den tappes på kartong og transporteres ut av regionen. Ikke minst blir ringvirkningene større når de som jobber på meieriet, kan bruker inntektene sine lokalt.


1«Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Buskerud» Studie utført av Østlandsforskning og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Utgitt 2013.