Smart bruk av ressursene gir både miljømessige og økonomiske resultater.

TINEs visjon og konsernstrategi setter en tydelig retning for virksomheten. Først og fremst skal TINE være en ledende leverandør av merkevarer innen mat og drikke med fokus på meieriprodukter. Visjonen skal realiseres ved at man vektlegger fire strategiske områder, hvor av det ene er samfunnsansvar.

Samfunnet rundt oss har ulike forventninger til TINE og hvilke ansvar vi har for å bidra til en bærekraftig utvikling. Kombinasjonen av disse forventningene og som følge av at enkelte er strategisk viktige for TINE, har vi valgt å konsentrere arbeidet om de tre områdene, «Ernæring», «Nærhet» og «Ressurser», som alle har en relasjon til samfunnet, sosialt og miljømessig.

I tillegg til at de tre nevnte satsingsområdene er strategisk viktige for TINE, har virksomheten her et omfang som gir innflytelse og muliggjør endringer. Valget av satsingsområdene understøttes av dialogen vi har hatt med ulike interessenter som ansatte, eiere, kunder, forbrukere og ulike organisasjoner. Her har vi fått vite mer om deres forventninger til TINE, hvilke områder de oppfatter som særlig vesentlige, og der TINE da har størst mulighet for å bidra til en bærekraft samfunnsutvikling.

Valg av indikatorer
Valget av indikatorer for rapporteringen av TINEs bærekraftsarbeid er basert på en vesentlighetsanalyse som ble utarbeidet i 2015. TINEs ulike fagmiljøer og forretningsenheter har vært delaktig i utarbeidelsen av analysen. Vesentlighetsanalysen har tatt utgangspunkt i TINEs strategi på samfunnsansvar og de tre fokusområdene. I denne prosessen ble det definert 27 aspekter som på ulikt vis er knyttet til TINEs virksomhet. Eksempler på disse aspektene er dyrevelferd, trygg mat, matsvinn og emballasje.

For å avgjøre hvilke aspekter som er vesentlige for TINE, ble det enkelte aspektet vurdert langs to dimensjoner; «Viktig for TINE» og «Viktig for TINEs interessenter».

Dimensjonen «Viktighet for TINE» er i hvilke grad aspektet er vesentlig for TINEs evne til å møte selskapets forretningsmessige mål og å bevare TINEs mulighet til å operere, både operasjonelt og sosialt.

Dimensjonen «Viktig for TINEs interessenter» er i hvilke grad aspektet påvirker interessentene økonomisk, sosialt og miljømessig. Videre om i hvilke grad interessentene har mulighet til å påvirke TINEs aktiviteter, produkter, tjenester, resultater eller relasjoner knyttet til aspektet.

De aspektene som ansees som mest viktig for både TINE og TINEs interessenter, er også de aspektene som vi vektlegger i vårt arbeid med samfunnsansvar og som også bør prioriteres i ekstern rapportering knyttet til samfunnsansvar og bærekraft.

Endringer i løpet av året
I løpet av 2016 har enkelte av de 27 aspektene endret vesentlighetsgrad noe. Aspektene emballasje og lokal tilstedeværelse har begge blitt viktigere for TINE, mens ernæring og folkehelse er blitt viktigere for TINEs interessenter.

De senere årene har vi fokusert miljøarbeid først og fremst på å redusere klimagassutslippet fra vår transport og produksjon. Samtidig er TINE en stor forbruker av emballasje. I et miljøperspektiv er det vesentlig at vi bruker emballasje som tar vare på produktene våre, at emballasjen kan resirkuleres etter bruk samt at den er framstilt av fornybare materialer. Bærekraftig emballasje gir økt konkurransekraft og er derfor blitt et viktigere satsingsområde for TINE.

Lokal tilstedeværelse har alltid stått sentralt i TINEs virksomhet, men vi opplever at dette kanskje er viktigere enn noen gang. TINEs lokale tilstedeværelse er et viktig konkurransefortrinn i møtet med utenlandske aktører samt for å møte forbrukers ønske om mat som er produsert i «nære og trygge omgivelser». Vi er tett på hele vår verdikjede, er til stede og bidrar i lokalsamfunnet med arbeidsplasser og aktiviteter. Vi får et levende Distrikts-Norge der kulturlandskapet pleies og kultiveres, et viktig fellesgode for hele befolkningen.

Aspektet ernæring og folkehelse er et viktig aspekt for TINE. I løpet av året har vi erfart at dette er blitt enda viktigere for TINEs interessenter. Særlig viktig er myndighetenes økende fokus på å redusere sukker, salt og fett i det norske kostholdet.

I figuren nedenfor vises resultatet fra vår vesentlighetsanalyse. For hvert aspekt er det også angitt hvilket tema aspektet ligger under.

Slide1