Friske medarbeidere og stabil arbeidskraft i et godt og sikkert arbeidsmiljø er en forutsetning for at TINE skal oppnå effektiv drift og kvalitet i alle ledd. Arbeidet skal tilrettelegges slik at medarbeiderne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at ingen blir skadet eller syke som følge av arbeidet.

Friske medarbeidere og stabil arbeidskraft i et godt og sikkert arbeidsmiljø er en forutsetning for at TINE skal oppnå effektiv drift og kvalitet i alle ledd. Arbeidet skal tilrettelegges slik at medarbeiderne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at ingen blir skadet eller syke som følge av arbeidet.

Konsernets Arbeidsmiljøutvalg (KAMU) har avholdt fem møter i 2016. Her har det vært satt spesielt fokus på nærværsarbeid og sikkerhet. KAMU arrangerte også i 2016 en HMS-konferanse for enhetene TINE Salg, TINE Rådgiving og Medlem, TINE Forskning og utvikling samt administrative funksjoner. Her deltok ledere for de ulike enhetene, sammen med sine hovedverneombud og personalstøtte. Hovedfokus for samlingen i år var endringer og hvilket HMS-fokus man må ha rundt dette arbeide, og naturligvis sykefraværsarbeid. Enhetene TINE Produksjon og Logistikk arrangerte sine egne HMS-samlinger for ledere og verneombud.

Sykefravær
TINE har i mange år jobbet mye med å redusere sykefraværet, og selskapet har hatt en jevn nedgang siden 2006. Denne trenden flatet ut i årene 2013 til 2015, men det er gledelig å se at trenden nå igjen har snudd nedover. Tine  hadde et sykefravær i 2016 på 6,2, en nedgang fra 6,6 prosent i 2015.  prosent . TINE jobber systematisk for å bedre resultatet ytterligere på dette området. TINE har for øvrig videreført målet på 5,6 prosent sykefravær for 2017. TINE er en IA-virksomhet, og man kan nå tydelig se at enheter benytter seg av den støtten som eksempelvis NAV og Bedriftshelsetjenesten kan bidra med.

Uønskede hendelser
TINEs overordnende mål er null arbeidsulykker med fravær. I 2016 har TINE  61 hendelser med fravær, noe som resulterer i en H-verdi1 på 7,7 . Dette er en forbedring fra 2015 da de samme tallene var 68 fraværshendelser og H-verdi på 8,5.

Det har vært stor aktivitet i mange deler av organisasjonen for å forsterke sikkerhets-kulturen. TINE Logistikk har gjennomført opplæring av ledere for å styrke innsatsen på dette området. TINE Produksjon har gjennomført mange aktiviteter som skal bidra til å styrke arbeidet for å redusere antall skader. Eksempelvis kan man her nevne kurs i bruk av TINEs HMS-skademodul, et verktøy der man registrerer og håndterer uønskede arbeidshendelser. Videre kan nevnes Sikker Jobbanalyse, en kort risikovurdering før arbeidsoppgaver med sikkerhetsrisiko skal utføres, og til slutt riktig bruk og håndtering av kjemikalier.

Registrering av HMS-hendelser og farlige forhold er en viktig forutsetning og virkemiddel for å redusere arbeidsulykker gjennom godt forbedringsarbeid. TINE har også i 2016 styrket sitt arbeid med å registrere uønskede hendelser og farlige forhold. Det ble i 2016 registrert 7361  uønskede hendelser mot 4754 slike registreringer i 2015. Dette gir et godt grunnlag for å etablere og iverksette målrettede tiltak for ytterligere å redusere antall arbeidsulykker. Videre vil det nå bli lagt stor vekt på behandlingen av registrerte uønskede hendelser slik at gode tiltak blir gjennomført slik at de samme hendelsene ikke skal gjenta seg.


1. H-verdi: Antall fraværsskader per million arbeidede timer