Til ledelsen i TINE SA.

Uavhengig attesjonsuttalelse - Tine SAs bærekraftrapport for 2016

Vi har foretatt en uavhengig kontroll av Tine SAs bærekraftrapport 2016 (Rapporten). Vi har vurdert om informasjonen som blir presentert i Rapporten bygger på relevante kriterier i retningslinjene for bærekraftrapportering fra Global Reporting Initiative G4 alternativ "core" (GRI G4). Kontrollert informasjon er vist i GRI G4 content index i Tine SAs bærekraftrapport 2016.

Ledelsens ansvar
Tine SAs ledelse er ansvarlig for utvelgelse av den informasjonen og innsamlingen av data som presenteres samt utarbeidelse av Rapporten i overensstemmelse med kriteriene i GRI G4.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll
Vi har overholdt kravene til uavhengighet i Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) og andre etiske krav i Den norske Revisorforeningens regler om etikk, som basert på grunnleggende etiske prinsipper som integritet, objektivitet, profesjonell kompetanse og tilbørlig aktsomhet, konfidensialitet og profesjonell adferd.

Vi anvender Internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1) "Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll samt andre attesjonsoppdrag og beslektede tjenester" og har et omfattende kvalitetskontrollsystem som omfatter retningslinjer og rutiner for overholdelse av etiske krav, profesjonelle standarder og gjeldende lover og forskrifter.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å avgi en uavhengig uttalelse til styret om Rapporten basert på vårt arbeid. Vårt arbeid er utført i henhold til ISAE 3000 "Attesjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk økonomisk informasjon". Standarden krever at vi planlegger og utfører handlinger for å oppnå moderat sikkerhet for at Rapporten er utarbeidet i tråd med relevante kriterier for bærekraftsrapportering etter GRI G4 og ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

Vårt arbeid har bestått av følgende aktiviteter:

  • Gjennomgang av Tine SAs prosess for utarbeidelse av Rapporten for å opparbeide oss en forståelse av hvordan samfunnsansvaret ivaretas i praksis i virksomheten

  • Intervjuet rapporteringsansvarlige for å opparbeide en forståelse for prosessen av utarbeidelse av Rapporten

  • På stikkprøvemessig grunnlag vertifisert informasjon i Rapporten mot grunnlagsdata og annen informasjon utarbeidet av Tine SA

  • Evaluert helheten i informasjonen i Rapporten og om den bygger på kriteriene i GRI G4, herunder kontrollert konsistens i informasjonen.

Etter vår oppfatning er innhentede bevis tilstrekkelige og hensiktsmessige som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon
Basert på vår gjennomgang og utførte handlinger er vi ikke blitt oppmerksomme på forhold som gir grunn til å tro at Rapporten ikke i all vesentlighet er utformet i samsvar med kriteriene i GRI G4 eller inneholder vesentlig feilinformajson.

 

Revisor Signatur