Omdømme sier noe om hvilke oppfatning omgivelsene har av en virksomhet. Disse oppfatningene er summen av hva ulike interessenter som kunder, forbrukere, eier, politikere og andre grupper i samfunnet virkelig mener om virksomheten.

En virksomhets omdømme er gjerne satt sammen av ulike omdømmedrivere. Omdømmedriverne er de ulike områdene man må skape en positiv oppfatning om, for at omdømme skal bli godt. For TINE er de viktigste omdømmedriverne etikk, produkter og tjenester, ledelse og samfunnsansvar. Klarer vi å handle på en måte som gjør at interessentene våre får en positiv oppfatning av TINE, på disse områdene, blir resultatet et godt omdømme.

Omdømme blir en ressurs som representerer den typen overbevisninger og som legger grunnlaget for tillit. TINEs omdømme skapes først og fremst av våre handlinger i møte med interessentene og evnen til å etablere gode relasjoner. Videre bli det viktig å få fortalt omverdenen om hva vi faktisk gjør.

Vi tror at et godt omdømme skaper konkurransekraft for TINE. Det er summen av forbrukers og kundenes oppfatning og forventninger til TINE, og hvordan vi leverer på de nevnte omdømmedriverne som til sjuende og sist avgjør om man vil kjøpe et TINE produkt eller gå til konkurrenten.

TINE har satt seg som mål å være blant de fem beste på omdømmemålingene fra IPSOS og RepTrak. De siste resultatene viser at TINE har nådd sitt mål da vi er nummer to og fem på henholdsvis Ipsos og Reptrak omdømmemåling.

De gode resultatene kommer som et resultat av langsiktig og grundig arbeid. Det er organisasjonen som sammen bygger omdømmet til TINE gjennom måten man gjennomfører oppgavene på.

Åpenhet
Etikk og samfunnsansvar er to viktige omdømmedrivere for TINE. Ser man nærmere på disse dimensjonene viser det at virksomhetens evne til å opptre rettferdig og etisk ansvarlig er særlig viktig. Videre forventer omgivelsene åpenhet om virksomhetens drift.

Siste omdømmemåling fra Reptrak viser at TINE oppnår en relativt lav skår når vår interessenter blir spurt om hvorvidt TINE oppfattes å være åpen om sin virksomhet. Dette henger sannsynligvis sammen med vår historie der vi kommer fra en monopolsituasjon med dominerende markedsandeler. Dette er et tilbakelagt stadium, og det jobbes målrettet med å endre denne oppfatningen, blant annet med åpen og ærlig kommunikasjon som kan fortelle hvem TINE virkelig er.

Samfunnskontakt
TINE arbeider kontinuerlig med å sikre konkurransekraften til norsk melk. TINEs næringspolitiske arbeid skjer i samarbeid med blant annet NHO, Norsk landbrukssamvirke, Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag. På arbeidstakersiden samarbeider TINE med blant annet LO og NNN (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund). Gjennom DLF (Dagligvareleverandørenes forening) bidrar TINE i arbeidet med å utvikle retningslinjer, lovverk og gode prinsipper for leverandørenes relasjoner med handelsleddet. TINE deltar også i prosjektet Norway 203040. Samarbeidet skal bidra til at næringslivets største selskaper er aktivt med å bidra i utviklingen for å nå myndighetenes klimamål gjennom felles og egne tiltak.

TINE er i dag medlem hos NHO Mat og Drikke, Norsk Landbrukssamvirke (NLS) og Dagligvareleverandørenes forening (DLF). TINE betaler blant annet en årlig medlemskontingent til disse, og i tillegg har man avtale om kjøp av ulike konsulenttjenester ved behov.