TINE har mange roller og opptrer til enhver tid som blant annet arbeidsgiver, kunde, leverandør og eier. Felles for rollene er viktigheten av etisk opptreden i enhver sammenheng, både forretningsmessig og personlig.

Etikk for likhet og rettferdighet

TINE har mange roller og opptrer til enhver tid som blant annet arbeidsgiver, kunde, leverandør og eier. Felles for rollene er viktigheten av etisk opptreden i enhver sammenheng, både forretningsmessig og personlig.

Alle TINEs medarbeidere er gjennom ulike roller representanter for virksomheten, og er med på å sikre tilliten til TINE som et ansvarlig selskap som driver sin virksomhet redelig og med integritet. TINEs etiske retningslinjer tydeliggjør de holdninger og den atferd TINE forventer av hver enkelt medarbeider når det gjelder respekt, integritet og lojalitet.

Mattrygghet
Alle produkter i TINE skal være anskaffet, produsert og håndtert i henhold til vedtatte kvalitetsstandarder i konsernet.

Etisk handel
Vi skal etterleve aksepterte prinsipper for etisk handel og stille som krav at våre leverandører gjør det samme.

Ytre miljø
Vi skal gjennom vårt arbeid ha kontinuerlig fokus på ytre miljø og negativ påvirkning på naturen.

Korrupsjon
Vi skal aldri tilby, gi, kreve eller motta noen form for gave eller annen fordel som kan påvirke utøvelsen av egen eller andres stilling eller verv.

Arrangementer
TINEs arrangementer skal alltid være faglig og forretningsmessig forankret. Sosialt program på arrangementer skal være av moderat verdi og omfang

Kommunikasjon
Vår kommunikasjon skal være preget av åpenhet, ærlighet og troverdighet.

Uavhengighet
Vi skal informere vår nærmeste overordnede dersom det kan stilles spørsmålstegn ved personlig uavhengighet (habilitet).

Konfidensialitet
Vi skal aldri snakke med utenforstående om forhold i eller om TINE eller våre kunder, leverandører eller samarbeidspartnere med mindre opplysningene allerede er offentlig kjent.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i TINE skal preges av likeverd, åpenhet og toleranse. Vi aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering.

Der er den enkelte medarbeider og leder i TINE som har ansvar for å etterleve regelverk som gjelder for den aktiviteten de driver. For å sikre etterlevelse har man i TINE etablert såkalte tiltakspakker. Disse består av ulike tiltak/aktiviteter knyttet til blant annet retningslinjer, prosessbeskrivelser og opplæring. Eksempelvis så tror vi at aktiv trening på å gjenkjenne og forstå etiske dilemmaer gjør oss godt rustet til å opptre ansvarlig. I 2016 ble det utarbeidet et opplegg med samtalekort for dilemmatrening der leder og medarbeider utforsker og diskuterer løsninger på etiske problemstillinger i egen enhet.

Formålet med slik tiltak er å støtte organisasjonen i å etterleve og sikre styring og enhetlig opptreden på områder der dette er ønskelig for TINE.

Det er selskapets personalavdeling som har ansvar for de ulike tiltakene tilknyttet de etiske retningslinjer. Det arbeides nå med å se nærmere på om hvorvidt TINE oppfyller de enkelte kravene som er identifisert, og vurderer om det er behov for å endre eksisterende tiltak, eventuelt utarbeide nye.  

Varsling
TINE har etablert retningslinjer for varsling og utpekt internt varslingsombud. Vesentlige punkter som inngår i varslingsreglene er diskriminering, korrupsjon, forretningsmoral samt plikt og rett til å si fra om lovovertredelser og brudd på TINEs etiske retningslinjer. Den enkelte medarbeider skal føle trygghet og rom for å si fra dersom en opplever uregelmessigheter.

I TINEs etiske retningslinjer er det nedfelt at det ikke aksepteres noen form for trakassering eller diskriminering. TINE praktiserer likelønn mellom kjønnene. Selskapet har også en egen likestillings- kontakt som blant annet arbeider med likestilling mellom kjønnene. Likestilling i TINE handler i tillegg om mangfold ved at representasjon av begge kjønn, forskjellige kulturelle grupper, forskjellige alders- grupper og funksjonshemmede bidrar til innovasjon og positive resultater.

Det er derfor ikke anledning for en bedrift å kategorisere eller måle egne ansatte etter noen av disse kriteriene. Likevel kan det nevnes at det er en rekke nasjonaliteter og personer med forskjellig kulturell og religiøs bakgrunn ansatt i TINE. Til sammen bidrar alle til å skape et kulturelt mangfold TINE er stolt av.

Av TINEs ansatte, var kvinneandelen 36 prosent i 2015. I ledende stillinger var andelen 34 prosent. Andelen kvinner i konsernledelsen var 36 prosent i første del av 2016. På grunn av endringer i konsernledelsen var andelen 40 prosent ved utgangen av 2016. Andelen kvinner i TINEs konsernstyre, inkludert ansattrepresentanter, var 36 prosent.

Les mer

Etisk handel

Etisk handel skal bidra til at varer og tjenester produseres i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljøhensyn.

TINE kjøper inn mange ulike varer. Det er utfordringer knyttet til etisk handel ved innkjøp blant disse varene. Ved innkjøp av ulike produkter kan leveringskjeden være lang og uoversiktlig. Det kan være mange mellomledd der varene kan bli solgt og kjøpt flere ganger på veien til endelig mottaker.

I enkelte markeder er TINE en relativ liten aktør og opplever derfor til tider en begrenset mulighet til å kunne påvirke handelen i positiv retning. Det er likevel viktig at vi stiller krav til prinsipper for etisk handel ved alle typer innkjøp.

Etiske utfordringer
Foreløpig er det ikke realistisk at import fra alle land skal kunne skje uten risiko for direkte eller indirekte medvirkning til brudd på internasjonale prinsipper om etisk handel. Gjennom et målrettet arbeid med etisk handel vil TINE kunne redusere denne risikoen, og bidra til en bedre og mer rettferdig arbeidsdag for mange mennesker.

Det vesentligste av TINEs varekjøp er melk fra selskapets eiere. Risiko for brudd på TINEs retningslinjer for etisk handel knyttet til nevnte varegrupper vurderes som liten.

TINEs innkjøp av ingredienser som ulike bærmasser, vegetabilske oljer, sukker, kakao og kaffe har tradisjonelt medført en større risiko for brudd på internasjonale prinsipper. TINEs leverandører har ofte mange større og mindre underleverandører av råvarer i land som Kina, Indonesia, Elfenbenskysten, Ghana, Brasil og Tyrkia. Risikoen for brudd på TINEs etiske retningslinjer vurderes også som høyest i de nevnte landene.

Videre vil det være risiko for brudd på prinsipper om etisk handel tilknyttet TINEs innkjøp av arbeidsklær og ulike profilartikler. Disse artiklene produseres hovedsakelig i Asia. Det er særlig stor oppmerksomhet knyttet til disse innkjøpene.

Tiltak
TINEs retningslinjer for etisk handel er innarbeidet i selskapet vilkår for varekjøp. Videre setter vi krav til våre leverandører om at de har systemer for sporbarhet som ved avtale skal oppgis til TINE. TINE vil hovedsakelig påvirke selskapets leverandører til selv å ta ansvaret for etisk handel videre bakover i leverandørkjeden.

TINE har etablerte systemer og rutiner for en trygg og kvalitetsmessig god framstilling av våre produkter. Leverandører av innsatsfaktorer blir jevnlig kartlagt og fulgt opp med hensyn på å sikre "trygg mat".  Etisk handel inngår i kartleggingen der det ut fra en risikovurdering vurderes som nødvendig. Momenter som danner grunnlag for kartlegging vil blant annet vær re-godkjenning av leverandører hvert tredje år, gjennomgang av reklamasjoner og avvik registrert i avviksdatabase og vurdering ut fra land og bransje.

En bedre og systematisk risikovurdering av leverandører med hensyn på etisk handel er en viktig del av forbedringsarbeidet som nå gjennomføres i TINE.

Våre retningslinjer for etisk handel i TINE