Økologisk fotavtrykk er et uttrykk for hvor mye vi belaster jordas økosystemer for å opprettholde levestandarden vår. Dette blir uttrykt som areal.

Gjennom forbruket vårt legger vi beslag på arealer i mange land. Det økologiske fotavtrykket ditt forteller hvor stort produktivt areal av land og sjø som trengs for å produsere det du forbruker av mat, tekstilfibre, trevirke og mange andre produkter, og for å absorbere avfall og utslipp fra forbruket ditt. Ditt økologiske fotavtrykk er summen av mange små arealer som er spredt over hele verden.

I dag har menneskene på jorda et gjennomsnittlig fotavtrykk på 2,3 hektar, mens det bare er tilgjengelig 1,8 hektar per person (kilde: Footprintnetwork.org). Det vil si at vi har et overforbruk på 0,4 hektar per person. Fortsetter vi som i dag, viser beregninger at vårt økologiske fotavtrykk vil stige, med andre ord øker overforbruket. En slik utvikling vil føre til store klimaendringer, og er ikke bærekraftig.

Paris
Klimaavtalen som ble signert i Paris mot slutten av 2015 er historisk. Her ble verdenssamfunnet enige om å arbeide for å begrense temperaturstigningen på jorden til 2 grader. Det såkalte togradersmålet er dermed styrende for en samlet verden.

TINE lever av å foredle melk til ulike meieriprodukter, og store endringer i naturen og klimaet vil ramme oss hardt. Vi har dermed en sterk egeninteresse i å bidra til en bærekraftig bruk av jorda ressurser og begrense klimaendringene.

Vi tror at menneskene er opptatt av sin framtid, og hvordan man kan skape et mer bærekraftig samfunn. Forbruker og kunder stiller stadig større krav til at varer og tjenester skal være produsert på forsvarlig måte. Slike krav og ønsker er sterke trender som også vil skape forretningsmuligheter for TINE.

Bærekraftig verdiskaping
Framtidens vinnere vil være de som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet. TINE skal ta et aktivt ansvar for sine omgivelser, samtidig som man er tydelige på sitt ansvar og hvordan det best kan ivaretas. Vårt mål er en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til våre miljømessig og sosiale omgivelser. Det er dette vi i TINE kaller bærekraftig verdiskaping.

TINEs visjon og konsernstrategi setter en tydelig retning for virksomheten. Først og fremst skal TINE være en ledende leverandør av merkevarer innen mat og drikke med fokus på meieriprodukter. Visjonen skal realiseres ved at man vektlegger fire strategiske områder, hvor av det ene er samfunnsansvar. Dette viser hvor sentralt bærekraftig verdiskaping står i selskapets forretningsstrategi, og skal vi lykkes må miljø og samfunnsansvar være godt integrert i alle deler av vår forretningsvirksomhet.

Forventninger
Samfunnet rundt oss har ulike forventninger til TINE og hvilke ansvar vi har for å bidra til en bærekraftig utvikling. Kombinasjonen av disse forventningene og som følge av at enkelte er strategisk viktige for TINE, har vi valgt å konsentrere arbeidet om tre områder som har en relasjon til samfunnet, sosialt og miljømessig.

Ernæring og folkehelse
Overvekt og fedme er et betydelig problem i vårt samfunn. Generelt spiser vi for mye mettet fett, sukker og salt. I tillegg er vi for lite i fysisk aktivt i løpet dagen. De menneskelige og samfunnsmessige belastningene knyttet til overvekt er sterkt økende. Som stor næringsmiddelprodusent tar TINE dette på alvor, og skal derfor bidra til et sunt, variert og balansert kosthold i den norske befolkningen.

Nærhet – melkeproduksjon i hele landet
Helt tilbake fra 1856 har TINE foredlet melk, en av Norges viktigste naturressurser. Vi er avhengig av en levedyktig jordbruksnæring for å sikre tilgang på norsk melk av god kvalitet. TINE har skapt tradisjoner og historier det er viktig å ta vare på. Vi er tett på hele vår verdikjede, er til stede og bidrar i lokalsamfunnet med arbeidsplasser og aktiviteter. Vi får et levende Distrikts-Norge der kulturlandskapet pleies og kultiveres, et viktig fellesgode for hele befolkningen. Vi skal befeste vår posisjon som en skikkelig, nær og engasjert aktør i det norske samfunnet.

Ressurser
Som ett av Norges største selskaper bruker TINE betydelig med ressurser i sin virksomhet, noe som påvirker våre omgivelser. Miljøet blir belastet av vår transport, og produksjonen av melk og ost som krever energi til både oppvarming og nedkjøling. Vi må bruke disse ressurser optimalt og bærekraftig. TINE skal bidra til at det nasjonale klimagassutslippet reduseres ved selv å redusere egne utslipp.

Klimanøytral
De senere årene er det identifisert miljøtiltak som vil redusere klimagassutslippet i TINE betydelig. Lykkes vi med å gjennomføre disse tiltakene innenfor meierivirksomheten og transporten, vil TINEs totale klimagassutslipp ved utgangen av 2020 være ca. 65 prosent lavere enn i 2007.

TINE har derfor nå satt seg som langsiktig ambisjon at virksomheten skal bli klimanøytral.

En vesentlig del av klimagassutslippet knyttet til 1 liter melk er imidlertid relatert til primærproduksjonen som skjer på gårdene. TINE har sterke merkevarer og melkebondens arbeid er en viktig del av merkevarebyggingen i TINE. Vi vil derfor ta vår del av ansvar for også å redusere utslippet, i denne delen av verdikjeden. Her kan TINE bidra til optimal utnyttelse av dagens ressurser, og økt innsats for ny kunnskap og teknologi for redusert klimagassutslipp.

TINE har siden 2010 rapportert sitt samfunnsansvar og miljø i henhold til internasjonale standarder, Globale Reporting Initiativ. For 2016 rapporterer TINE sitt samfunnsansvar etter standarden GRI-G4. Det vises for øvrig til ytterligere informasjon avgitt av administrasjonen om TINEs arbeid med samfunnsansvar samt den fullstendige rapporten iht. GRI-G4 (www.tine.no).

 

hanne_refsholt_sign

Hanne Refsholt

Konsernsjef