TINE Råvare ble etablert 1. januar 2004 som en egen administrativt- og regnskapsmessig atskilt virksomhet i TINE SA, ut fra en avtale inngått 19. desember 2003 mellom staten og TINE SA om et klart økonomisk skille mellom råvarehåndteringen og den industrielle videreforedlingen i TINE SA.

TINE Råvare legger fram eget revidert årsregnskap med egen årsrapport som sendes Landbruksdirektoratet innen 1. juni hvert år. Dette for blant annet å kunne dokumentere at TINE overholder sine forpliktelser i henhold til avtalen. Revisjon av TINE Råvare utføres av samme revisjonsselskap som utfører revisjonen av årsregnskap og konsernregnskap for TINE SA.

De ulike inntekts-, kostnads- og balanseposter for TINE Råvare er samtidig inkludert i de respektive regnskaps- og balanseposter i selskapsregnskapet for TINE SA. Det er bare selve resultatelementet i TINE Råvare som elimineres fra resultatet i TINE SA. Over- eller underskudd i TINE Råvare avregnes mot produsent ved etterbetaling eller ved overførsel til nytt  regnskapsår slik at dette inngår i grunnlaget for fastsettelse av basisprisen det etterfølgende året.

TINE Råvare ivaretar alle aktiviteter relatert til håndteringen av melk som  råvare fra melkeprodusentene og fram til at melka er levert og fakturert de enkelte aktørene i markedsordningen for melk. Alle aktører, inkludert TINE som foredlingsindustri, kjøper rå melk til den gjeldende noteringspris på det tidspunktet melka leveres fra TINE Råvare. Dette rapporteres til- og overvåkes av Landbruksdirektoratet.

For å kunne ivareta sine oppgaver kjøper TINE Råvare tjenester fra ulike funksjonsområder i TINE SA ut fra klart definerte tjenesteinstrukser. Det legges opp til regelmessige gjennomganger med tjenesteyterne for å tydeliggjøre TINE Råvares selvstendige og uavhengige rolle og sikre at gjennomføringen skjer i henhold til vedtatte planer og mål. Det er for tiden etablert tjenesteinstrukser med følgende funksjonsområder: TINE Rådgiving og Medlem, TINE Råvarehåndtering, TINE Logistikk og TINE Økonomi & Finans. Instruksene bygger på et avtaleoppsett utarbeidet og kvalitetssikret av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), og er godkjent av Landbruksdirektoratet. Alle endringer i tjenesteinstruksene skal godkjennes av konsernledelsen i TINE SA før de forelegges Landbruksdirektoratet.

I 2016 mottok TINE Råvare 1 460 millioner liter (1 476 millioner liter i 2015) ku- og geitemelk fordelt med 1 440 millioner liter ku- og 20 millioner liter geitemelk. Av kumelka var 51 millioner liter økologisk (51 millioner liter i 2015). Anvendelsesgraden av økologisk melk var 57,4 % (54,2  i 2015). Av det totale volum ku- og geitemelk ble 230 millioner liter (224 millioner liter i 2015) solgt til eksterne aktører. Tørrstoffinnholdet i melka har økt gjennom hele 2016, spesielt gjelder dette fettinnholdet i kumelk.

Målprisen for melk fastsettes av partene i jordbruksoppgjøret og var for 1. halvår kr 5,28 per liter, mens den for 2. halvår økte med 10 øre til kr 5,38 per liter. Av økningen på 10 øre, var 5 øre en teknisk justering som følge av endringer i prisutjevningsordningen for melk. TINE Råvare har oppnådd målprisen ved omsetning av melk til aktørene i begge avtalehalvårene.

TINEs ansvar som markedsregulator er organisatorisk tillagt TINE Råvare. Dette innebærer en jevnlig rapportering til Landbruksdirektoratet og Omsetningsrådet, samt løpende informasjon til aktørene om markedssituasjonen og markedsutsiktene for melk og melkeprodukter på TINEs nettsider. Informasjonsbrev finnes under lenken: http://www.tine.no/presserom/om-tine-gruppa/noteringspris

Melkepris 2016
Kr/liter20162015201420132012
Gjennomsnittlig utbetalingspris til produsentene5,035,024,854,654,53
Etterbetaling0,660,590,430,260,26
Sum melkepris5,695,615,284,914,79


Fettprosent i melk

Konsernstyretsberetning fettprosent i melk


Utvikling målpris

Konsernstyretsberetning -utvilkingmaalpris