Til årsmøtet i TINE SA

Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for TINE SA som består av selskapsregnskap og konsernregnskap. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap, og kontantstrømoppstilling for regnskapet avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige avvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2016, og deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon
Vi har gjennomført revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisorskikk i Norge, herunder de internasjonale revisorstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon. Vår uttalese om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvirg informasjon og årsregnsklapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvovidt den ellers viser seg å inneholde vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øverige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsrapporten må ledelsen ta standpunktet til selskapsevne til fortsatt drift og opplyse om forhold av den betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om forsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og avgi en revisjonsberetning som inneholoder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig derson den enkeltvis eller samlet med rimlighet kan forvents å påvirkede økonomiske beslutninger som brukerne foretår på grunnlag av årsregnskapet.

Som en del av revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisorskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

  • identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skylles misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandling for å håndtere slike risikoer, og innhente revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste uttaleser, uriktige fremstillinger og overstyring av intern kontroll;

  • opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjoen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll;

  • evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestiamtene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

  • konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsningen er hensiktsmessige, og, basert på innhentende revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningerne i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplsyninger ikke er tilstrekkelige, mp vi modifsere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet rem til datoen for revisjonens beretning. Etterfølgene hendelser eller forhold kan imidlertidig medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stedet;

  • evaluererer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaskjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde;

  • innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informajsonen til enhetene eller foretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er ansvarlige for å fastsette strategien for, samt følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har udelt ansvar for konklusjon på revisjon av konsernregnskapet.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunkltet for vårt planlagte revisjonsarbeid og eventulle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontorllen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øverige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet overfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen og i redegjørelse om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapene, forutsenignene tom forsatt drift og forslaget til disponering av resultat er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet overfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i hnehold til internasjonal standard for attesjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attesjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll er av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Revisor Signatur